Begroting 2020-2023

Begroting naar taakvelden

Nr.

Taakveldnaam

Lasten

Baten

Saldo

T01

Bestuur

3.498

40

-3.458

T02

Burgerzaken

4.859

1.258

-3.601

T03

Beheer overige gebouwen en gronden

2.457

1.677

-780

T04

Overhead

28.579

0

-28.579

T05

Treasury

-768

84.818

85.586

T07

Algemene en overige uitkeringen

78

111.893

111.815

T08

Overige baten en lasten

-68

-10

58

T09

Vennootschapsbelasting

0

0

0

T010

Mutaties reserves

92.649

13.538

-79.111

T061

OZB Woningen

233

8.759

8.525

T062

OZB Niet-woningen

133

3.514

3.381

T063

Parkeerbelasting

17

207

190

T064

Belastingen overig

259

911

652

T11

Crisisbeheersing en brandweer

5.918

0

-5.918

T12

Openbare orde en veiligheid

2.431

120

-2.311

T21

Verkeer en Vervoer

8.919

760

-8.159

T22

Parkeren

456

38

-418

T23

Recreatieve havens

7

4

-3

T25

Openbaar vervoer

50

0

-50

T31

Economische ontwikkeling

725

0

-725

T32

Fysiek bedrijfsinfrastructuur

3.915

3.800

-115

T33

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

161

79

-82

T34

Economische promotie

466

187

-279

T41

Openbaar basisonderwijs

0

0

0

T42

Onderwijshuisvesting

3.695

38

-3.658

T43

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.846

1.604

-2.242

T51

Sportbeleid en activering

894

0

-894

T52

Sportaccommodaties

5.406

1.982

-3.424

T53

Cultuurpres.,productie&participatie

753

99

-654

T54

Musea

710

50

-660

T55

Cultureel erfgoed

337

0

-337

T56

Media

2.042

263

-1.779

T57

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.465

237

-6.228

T61

Samenkracht en burgerparticipatie

10.003

1.172

-8.831

T62

Wijkteams

1.673

0

-1.673

T63

Inkomensregelingen

36.280

28.434

-7.846

T64

Begeleide participatie

4.042

96

-3.946

T65

Arbeidsparticipatie

4.668

360

-4.308

T66

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.978

5

-1.972

T671

Maatwerk dienstverlening 18+

10.301

413

-9.888

T672

Maatwerk dienstverlening 18-

18.458

0

-18.458

T681

Geëscaleerde zorg 18+

445

0

-445

T682

Geëscaleerde zorg 18-

2.351

0

-2.351

T71

Volksgezondheid

2.585

0

-2.585

T72

Riolering

4.089

6.624

2.535

T73

Afval

10.034

12.638

2.605

T74

Milieubeheer

2.489

22

-2.468

T75

Begraafplaatsen en crematoria

912

1.031

119

T81

Ruimtelijke ordening

4.007

430

-3.576

T82

Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)

8.442

8.442

0

T83

Wonen en bouwen

3.602

3.331

-270

Totaal van Taakvelden

305.481

298.865

-6.616

ga terug