Begroting 2020-2023

Verdeling personeelskosten over taakvelden

Programma/ taakveld

Begroting 2019

Begroting 2020

Programma Bestuur en Ondersteuning

T01 Taakveld Bestuur

49

-

T02 Taakveld Burgerzaken

2.877

3.981

T03 Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden

953

821

T063 Taakveld Parkeerbelasting

66

17

Programma Veiligheid

T11 Taakveld Crisisbeheersing en brandweer

-

1

T12 Taakveld Openbare orde en veiligheid

1.669

2.095

Programma Verkeer en Vervoer

T21 Taakveld Verkeer en Vervoer

2.005

1.967

T22 Taakveld Parkeren

117

99

T23 Taakveld Recreatieve havens

-

2

T25 Taakveld Openbaar vervoer

-0

18

Programma Economie

T31 Taakveld Economische ontwikkeling

92

298

T32 Taakveld Fysiek bedrijfsinfrastructuur

94

88

T33 Taakveld Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

116

38

Programma Onderwijs

T41 Taakveld Openbaar basisonderwijs

-11

-

T42 Taakveld Onderwijshuisvesting

344

331

T43 Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken

831

575

Programma Sport, cultuur en recreatie

T51 Taakveld Sportbeleid en activering

204

135

T52 Taakveld Sportaccommodaties

348

369

T53 Taakveld Cultuurpres.,productie&participatie

29

99

T54 Taakveld Musea

46

27

T55 Taakveld Cultureel erfgoed

351

234

T56 Taakveld Media

17

54

T57 Taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.498

2.538

Programma Sociaal domein

T61 Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie

1.472

1.587

T62 Taakveld Wijkteams

613

855

T63 Taakveld Inkomensregelingen

3.566

3.763

T64 Taakveld Begeleide participatie

377

273

T65 Taakveld Arbeidsparticipatie

2.725

2.162

T66 Taakveld Maatwerkvoorzieningen (WMO)

434

511

T671 Taakveld Maatwerk dienstverlening 18+

1.103

1.326

T672 Taakveld Maatwerk dienstverlening 18-

777

894

T681 Taakveld Geëscaleerde zorg 18+

-1

57

T682 Taakveld Geëscaleerde zorg 18-

317

394

Programma Volksgezondheid en milieu

T71 Taakveld Volksgezondheid

17

54

T72 Taakveld Riolering

455

325

T73 Taakveld Afval

39

137

T74 Taakveld Milieubeheer

681

865

T75 Taakveld Begraafplaatsen en crematoria

186

208

Programma VHROSV

T81 Taakveld Ruimtelijke ordening

1.945

2.075

T82 Taakveld Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)

365

463

T83 Taakveld Wonen en bouwen

2.762

2.702

Programma Overhead

T04 Taakveld Overhead

13.270

14.312

Programma Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

T061 Taakveld OZB Woningen

95

53

T062 Taakveld OZB Niet-woningen

66

69

T064 Taakveld Belastingen overig

388

224

T07 Taakveld Algemene en overige uitkeringen

-

78

T08 Taakveld Belastingen overig

-

91

(bedragen x € 1.000)

ga terug