Begroting 2020-2023

Bedrijfsvoering

Algemeen

Voor een goede dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instellingen is een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering randvoorwaardelijk. Onder bedrijfsvoering worden verstaan de ondersteunende processen die het mogelijk maken de programma’s te verwezenlijken. Aangezien de begroting een doorkijk geeft naar te realiseren doelen vanaf het begrotingsjaar 2020 zal in deze paragraaf vooral ingegaan worden op specifieke voornemens (prioriteiten) en zal nagenoeg geen aandacht worden besteed aan zaken die naar tevredenheid worden uitgevoerd.

Er is een contourenplan opgesteld dat de kapstok is voor de toekomstige ontwikkelingen van de ambtelijke organisatie. Onderwerpen als zelfsturing en opgavengericht werken komen hierin terug. De ontwikkeling van de organisatie is een doorlopend proces dat continue getoetst zal worden aan de uitgangspunten die in dit contourenplan zijn geformuleerd. Dit draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening.

ga terug