Begroting 2020-2023

Incidentele baten en lasten

Incidentele lasten

2020

2021

2022

2023

Alle programma’s

Handgeld

           25

           25

           25

T0 Bestuur en Ondersteuning

75 Jaar Vrijheid

           75

             -

             -

             -

Verkiezingen

             -

           75

             -

             -

Verkiezingen

             -

             -

         120

             -

Bestuurlijke tafel wonen

           20

             -

             -

             -

Tentoonstelling over George Maduro

           80

             -

             -

             -

Visie en werkwijze burger- en overheidsparticipatie opstellen

           40

             -

             -

             -

T1 Veiligheid

Veiligheid en ouderen

           10

           10

           10

             -

T2 Programma Verkeer en Vervoer

CID Binckhorst - (regionale) bereikbaarheid

             -

         200

         500

      1.500

Wegbeheersplan

         475

         475

         475

         475

Ruimtelijke ontwikkelingen langs de grenzen van onze gemeente

           25

             -

             -

             -

T3 Economie

Economische agenda

           75

             -

             -

             -

Economische agenda - Recreatie en toerisme

           50

             -

             -

             -

Economische agenda – Evenementenbeleid

           50

             -

             -

             -

Voortzetten aanpak Huygenskwartier

         100

           50

           50

             -

2 jaar vrijstelling van OZB voor startende ondernemers

             5

             5

             5

             -

Jaarlijks feestelijke bijeenkomst voor ondernemers

           18

           18

           18

             -

T4 Onderwijs

Tijdelijke huisvesting leerlingen

         125

           63

             -

             -

Verdubbelen subsidie schoolzwemmen

           20

           20

           20

             -

T5 Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Gezond in de stad

           25

           25

             -

             -

Snippergroen

         120

             -

             -

             -

Meer groen

         100

         100

             -

             -

Uitreiken jaarlijkse sportprijs

             7

             7

             7

             -

Uitreiken jaarlijkse cultuurprijs

             7

             7

             7

             -

T6 Programma Sociaal Domein 

Burgerinitiatieven 

           25

             -

             -

             -

Huurgarantie wijkcentrum Blauwe Tram

           35

             -

             -

             -

Maatschappelijke begeleiding statushouders

         150

             -

             -

             -

Participatie & Integratie Statushouders

         330

             -

             -

             -

Transitie DSW

         410

             -

             -

             -

Dagbesteding

           30

           30

           30

             -

Uitbreiden Ooievaarspakket

         121

         121

         121

             -

LHBTQI beleid

           16

           16

           16

             -

Vrijwilligersprijs

             7

             7

             7

             -

T7 Programma Volksgezondheid en milieubeheer

Wekelijks afval inzamelen

         410

             -

             -

             -

Mobiel afvalbrengstation

         150

         150

             -

             -

T8 Programma Bouwen en wonen

Implementatie omgevingswet

         160

         250

         100

             -

Implementatie omgevingswet

         850

             -

             -

             -

Capaciteit ruimtelijke initiatieven

         250

         250

             -

             -

Masterplan Damcentrum

           75

             -

             -

             -

Bedragen x € 1.000

Incidentele baten

2020

2021

2022

2023

Alle programma’s

Gezond in de Stad (GIDS, decentralisatie uitkering)

           25

           25

             -

             -

Tentoonstelling over George Maduro

           40

             -

             -

             -

Inkomsten snippergroen

         120

             -

             -

             -

Maatschappelijke begeleiding statushouders (decentralisatie uitkering)

         150

             -

             -

             -

Aandelen Eneco

     80.000

             -

             -

             -

Participatie & Integratie Statushouders (decentralisatie uitkering)

         350

             -

             -

             -

Bedragen x € 1.000

Incidentele verrekeningen met reserves

2020

2021

2022

2023

Stortingen in reserves

Algemene reserve (Aandelen Eneco)

     80.000

Algemene reserve met bufferfunctie

2.404

Reserve dekking afschrijvingslasten

      9.265

      8.493

             -

             -

Onttrekkingen aan reserves

Reserve bereikbaarheid Stompwijk

      9.331

7.508

             -

             -

Algemene reserve vrij besteedbaar

2.907

1.031

Totaal saldo van incidentele lasten en baten

      3.883

      1.832

      1.510

      1.975

Bedragen x € 1.000

Structurele verrekeningen met reserves

2020

2021

2022

2023

Onttrekkingen aan reserves

Reserve dekking afschrijvingslasten

      850

      948

996

1.008

Reserve herwaardering

450

350

350

350

Bedragen x € 1.000

ga terug