Begroting 2020-2023

Financieel perspectief 2020 - 2023

Begrotingsuitkomsten

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Vastgestelde begroting 2019  - raad 13 nov.

-3.730

-431

1.789

972

Mutaties kadernota 2020 - 2023

-5.334

-3.660

-3.208

-995

Exogene en autonome ontwikkelingen

528

368

68

-1.641

Kapitaallasten

332

530

427

245

Bezuinigingen

0

0

1.000

1.000

Meicirculaire / algemene uitkering

1.018

-747

-1.326

-864

Saldo Loon- en Prijsontwikkeling Kadernota

569

-66

33

7

Bedragen * € 1.000

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)                 

3.883

1.832

1.510

1.975

Bedragen * € 1.000

Exogene en autonome ontwikkelingen

1

Vastgoedmanagementsysteem

-20

-20

-20

-20

2

Aanpassen fasering CID Binckhorst - (regionale) bereikbaarheid

750

550

250

-1.500

3

Collectief vervoer

-100

-100

-100

-100

4

Tentoonstelling over George Maduro

-40

0

0

0

5

Aanbesteding accountant

-50

-50

-50

-50

6

Sportparken

-12

-12

-12

29

Totaal Exogene en autonome ontwikkelingen

528

368

68

-1.641

Meicirculaire / algemene uitkering

7

Gemeentefonds - meicurculaire 2019

1.018

-747

-1.326

-864

Totaal Meicirculaire / algemene uitkering

1.018

-747

-1.326

-864

Toelichting begrotingsmutaties

De basis voor het opstellen van de Programmabegroting 2020-2023 is de Kadernota 2020-2023. Tussen het uitbrengen Kadernota en de Programmabegroting heeft zich een aantal exogene en autonome ontwikkelingen met financiële gevolgen voorgedaan. De effecten van de meicirculaire en de bezuinigingstaakstelling zijn verwerkt. De ontwikkelingen zijn samengevat opgenomen in onderstaande tabel en worden vervolgens nader toegelicht.

Exogene en autonome ontwikkelingen

1

Vastgoedmanagementsysteem

Conform besluitvorming in de kadernota, worden de structurele explkoitatielasten van het vastgoedmanagementsysteem ter begroting gebracht.

2

Aanpassen fasering CID Binckhorst - (regionale) bereikbaarheid

De fasering van het project CID Binckhorst - (regionale) bereikbaarheid is naar aanleiding van het verkrijgen van het Realisatieplan No-regret pakket CID-Binckhorst, 13 juni 2019, gewijzigd. De financiële consequenties van deze aangepaste fasering (doorschuiven van de werkzaamheden) worden hierbij financieel verwerkt.

3

Collectief vervoer

De MRDH stelt de komende jaren minder middelen beschikbaar ter dekking van de kosten van de regiotaxi. Daarnaast is er een toename in het gebruik van de regiotaxi door WMO cliënten.

4

Tentoonstelling over George Maduro

De gemeente wil extra aandacht besteden aan 75 jaar vrijheid in 2020 d.m.v. het organiseren van een expositie over George Maduro op buitenplaats Dorrepaal en een blijvende herinnering aan hem te plaatsen in onze gemeente. Het benodigd budget hiervoor wordt op de begroting gebracht, inclusief een provinciale bijdrage van 50% van de totale kosten.

5

Aanbesteding accountant

De aanbesteding van de accountant leidt in de huidige markt tot hogere lasten.

6

Sportparken

De budgetten voor Goederen en diensten voor de Sportparken kunnen jaarlijks fluctueren op basis van het vastgestelde beheerplan. Bovendien moet rekening worden gehouden met het iets duurdere beheer en onderhoud van de kurkinfill.

Meicirculaire / algemene uitkering

7

Gemeentefonds - meicurculaire 2019

In raadsbrief "Gevolgen meicirculaire 2019" (dossier 1205) zijn de gevolgen van de meicircualire op de algemene uitkrering uiteengezet.  Het tekort wordt vooral veroorzaakt door toenemende daling van het accres  en een hogere uitputting van het BTW Compensatie Fonds (BCF) door het toegenomen beroep van gemeenten op dit fonds. Per saldo leidt de meicirculaire overigens tot een incidentele verbetering van het begrotingssaldo in de jaren 2019 en 2020. Dit wordt veroorzaakt door de extra middelen jeugd die eerder worden toegekend dan waarop in de kadernota werd geanticipeerd.

Saldo Loon- en Prijsontwikkeling Kadernota
De stelposten voor loon- en prijsontwikkelingen die bij de kadernota zijn opgenomen worden in de begroting ingevuld. Waar nodig zijn budgetten geïndexeerd en de budgetten zijn doorgelicht. De stelpost blijkt een redelijke inschatting te zijn geweest van de structurele loon- en prijsontwikkelingen. In 2020 ontstaat een voordeel omdat de nieuwe CAO afspraken een trapsgewijze ophoging bevatten. Daarmee was in de stelpost nog geen rekening gehouden. Hierdoor verbetert het begrotingssaldo voor 2020 met circa € 570.000.

Bezuinigingen
In de kadernota 2020-2023 was sprake van een structureel sluitende begroting vanaf 2022. Voor de meerjarenbegroting 2020 blijft dat het uitgangspunt, maar door de effecten van de meicirculaire komt dat in het geding. Daarom beraadt het college zich op aanvullende ombuigingsvoorstellen à € 1 miljoen om vanaf 2022 tot een structureel sluitende begroting te komen. Het college legt in de Nota van Wijzigingen, die tegelijk met de begrotingsbehandeling in de raad wordt besproken, voorstellen voor om de taakstelling in te vullen.

Kapitaallasten
Het investeringsplan is geactualiseerd. Dit leidt in de toekomstige jaren tot een voordeel op de kapitaallasten (rente & afschrijvingen). Dit is met name het gevolg van projecten waarvan de afschrijving een jaar later start dan waarmee rekening gehouden was in de Begroting 2019. Daarnaast is bij doorlichting van het investeringsplan een aantal projecten voorzien van een correctie op de afschrijvingstermijn waardoor een structureel voordeel van circa € 200.000 ontstaat.

ga terug