Begroting 2020-2023

Investeringsplan 2020 - 2023

De investeringen die de gemeente Leidschendam-Voorburg de komende jaren wil doen, zijn opgenomen in het investeringsplan 2020-2023. In het investeringsplan staan zowel de vervangingsinvesteringen als de nieuwe investeringen. In de bijlagen is per programma een gedetailleerd overzicht van de geplande investeringen opgenomen. Het investeringsvolume in de planperiode 2020-2023 is weergegeven in de onderstaande tabel.

Investeringsvolume

In de onderstaande tabel zijn de geplande investeringen per programma opgesomd.
In de bijlagen is een gedetailleerd overzicht hiervan opgenomen.

Programma

Investeringen 2020

Investeringen 2021

Investeringen 2022

Investeringen 2023

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Bestuur en Ondersteuning

42

0

596

0

0

0

0

0

Veiligheid

0

0

50

0

0

0

0

0

Verkeer en Vervoer

8.760

150

7.475

0

1.128

0

1.472

0

Onderwijs

15.822

0

12.153

0

10.312

0

7.074

0

Sport, cultuur en recreatie

2.435

0

522

0

57

0

893

0

Sociaal domein

168

0

0

0

0

0

0

0

Volksgezondheid en milieu

10.499

0

6.539

0

5.938

0

6.243

0

Overhead

1.588

0

2.053

0

1.516

0

660

0

bedragen * € 1.000

In de kolom uitgaven staan de totale bruto-investeringen opgesomd. Hierbij is geen rekening gehouden met dekking uit eventuele reserve of dekking van de investeringen uit tarieven. In de kolom inkomsten worden bijdragen van derden vermeld.

Berekening kapitaallasten

Voor de berekening van de kapitaallasten wordt de annuïteitenmethode toegepast. De afschrijvingstermijnen zijn in overeenstemming met de Financiële verordening. Met afschrijven wordt gestart in het jaar na ingebruikname van de investering. Investeringen met een verkrijgingsprijs van minder dan € 25.000 worden niet geactiveerd. Het rente-omslagpercentage is 1,2.

ga terug