Begroting 2020-2023

Overzicht programma's

De programmabegroting biedt per programma inzicht in:

  • de wijze waarop getracht wordt de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken - Wat willen we bereiken?
  • de mate waarin de doelstellingen worden gerealiseerd - Wat gaan we daarvoor doen?
  • de geraamde baten en lasten - Wat gaat het kosten?