Begroting 2020-2023

Gemeentefonds

De uitkeringen uit het gemeentefonds in de programmabegroting 2020-2023 zijn berekend op basis van de meicirculaire 2019 Gemeentefonds. In de meicirculaire wordt de gemeente geïnformeerd over de omvang en mutaties van de uitkeringen uit het fonds. Deze uitkeringen vormen de grootste inkomstenbron voor de gemeente. De eventuele financiële gevolgen uit de september-circulaire 2019 Gemeentefonds worden meegenomen in de Nota van wijziging. Deze wordt tegelijkertijd met de conceptprogrammabegroting 2020-2023 in de gemeenteraad behandeld. De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn voor de planperiode 2020-2023 geraamd op:

Uitkeringen gemeentefonds

2020

2021

2022

2023

 A. Algemene uitkering

 Algemene uitkering

114.889

115.917

116.016

118.204

Inkomstenmaatstaven

-9.958

-10.170

-10.344

-10.450

BTW-compensatiefonds

150

150

150

150

Suppleties

-78

-78

-78

-78

 B. Integratie- en decentralisatie-uitkeringen

Breder impuls combinatiefuncties

       259

        259

        259

        259

Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving

         41

          41

          41

          41

Gezond in de stad

         30

          30

 n.v.t.

 n.v.t.

Voorschoolse voorziening peuters

       115

        115

        115

        115

Armoedebestrijding kinderen

       331

        331

        331

        331

Schulden en armoede

         97

 n.v.t.

 n.v.t.

 n.v.t.

Verhoging taalniveau statushouders

         87

 n.v.t.

 n.v.t.

 n.v.t.

LHBT

         20

          20

          20

          20

Maatschappelijke begeleiding

         60

          50

          50

          50

Combinatiefuncties

         50

        100

        170

        170

 C. Deelfonds sociaal domein

Participatie

    3.125

     3.046

     3.035

     2.920

Voogdij 18+

     2.075

     2.075

     2.075

     2.075

D. Stelposten

Stelpost Compensatie 18+/Voogdij

600

600

600

0

Stelpost Uitkomsten onderzoek Jeugdzorg

1.100

1.100

Bedragen x € 1.000 

De groei van de algemene uitkering in de periode 2020-2023 wordt voor een belangrijk deel bepaald door de woningtoename. Door de toename van de WOZ- waarde loopt ook de korting via de inkomstenmaatstaf op. Het gemeentefonds wordt gecorrigeerd voor baten uit OZB, uitgaande van het landelijk gemiddelde OZB-tarief.   

Stelpost Compensatie 18+

Sinds 2015 maakt de gemeente jaarlijks gebruik van de ingestelde compensatieregeling Voogdij/18+. Deze regeling is ingesteld omdat voor jeugdigen, met een voogdijmaatregel óf van 18 jaar en ouder, het budget wordt verdeeld op basis van het zorggebruik in eerdere jaren. Deze verdeling van het budget zorgt voor afwijkingen ten opzichte van de werkelijke uitgaven van gemeente. Belangrijke oorzaken daarvan zijn de knelpunten die zich voordoen met de toepassing van het woonplaatsbeginsel. Het woonplaatsbeginsel bepaalt welke gemeente (financieel) verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld het inzetten van jeugdhulp. Om de discussies over het woonplaatsbeginsel op te lossen, wordt het woonplaatsbeginsel waarschijnlijk per 2021 aangepast bij de herziening van het verdeelmodel voor het sociaal domein. Tot die tijd wordt de bestaande compensatieregeling gecontinueerd. Dit leidt tot een verwachting van een jaarlijks aanvullende compensatie van € 600.000 per jaar. Omdat deze compensatie twee jaar achteraf wordt vergoed loopt deze tot 2022, voor het laatst ter compensatie van 2020.   

Stelpost Uitkomsten Onderzoek jeugd
Het rijk heeft in de meicirculaire besloten 3 jaar incidenteel extra geld beschikbaar te stellen voor de jeugdzorg.  In een gezamenlijke richtlijn heeft het rijk met de provincie bepaald dat:

  1. De extra middelen jeugdzorg voor de jaren 2019 tot en met 2021, die onderdeel uitmaken van de algemene uitkering, worden als structureel dekkingsmiddel aangemerkt.
  2. Voor de jaren 2022 en 2023 kan door de gemeente een stelpost ‘Uitkomst onderzoek jeugdzorg’ geraamd worden: per gemeente naar rato van de € 300 miljoen (in 2021).
  3. Deze stelpost ‘Uitkomst onderzoek jeugdzorg’ kan als structureel opgenomen worden.

Conform deze richtlijn is de gemeentelijke begroting een inkomsten stelpost voor de jaren 2022 en verder opgenomen.

ga terug